ŠVP

6.1. S úsměvem na líčku začínáme v „Sluníčku“

charakteristika integrovaného bloku :

 • adaptace v MŠ, seznámení s novým prostředím a kamarády, rozvoj komunikativních a citových vztahů, spolupráce s rodinou, podporování psychické pohody dítěte, postupné vytváření pravidel společného soužití

 

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • rozvoj praktických dovedností přiměřeně k věku dítěte, podporovat samostatnost
 • rozvoj citové samostatnosti, rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • posilování vstřícného chování ve vztahu k rodině, MŠ, dětem
 • přijímat základní hodnoty společenství, učit se spolupracovat a přizpůsobit se
 • vytvářet si vztah k místu a prostředí, ve kterém se dítě ocitá

 

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • postupně se naučit zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a materiálem
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní bez jejich opory, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství, nebýt sobecký, dělit se, radovat se z toho, co dokážu a zvládnu
 • pochopit, že MŠ má svá pravidla chování, společný program – spoluvytvářet a zapojovat se do činnosti
 • postupně se orientovat v prostředí a okolí MŠ

 

nabídka činností :

pohybové, smyslové a společenské hry, motivační cvičení, relaxační činnosti, povídání, vycházky, seznámení s výtvarným materiálem, četba, vyprávění, kulturní akce, manipulace s předměty, činnosti zajišťující spokojenost a pohodu, dramatické činnosti – vyjádření nálady, hudební činnosti, poznávací hry, komunikativní kruh, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vokální činnosti, společná setkávání,činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, vytváření pravidel soužití, jednoduché sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání a úklidu.

 1. 2. Podzimníček ten je rád se „Sluníčkem“ kamarád

 

charakteristika integrovaného bloku :

 • seznamování dětí s podzimní přírodou a pozorování náhlých změn
 • znaky podzimu a s ním spojené činnosti
 • pozorování práce na poli a zahradě / sklizeň/
 • objevování krásy barev podzimního období, vnímání přírodních jevů
 • seznámení dětí se životem lesních zvířat, přírody
 • vliv počasí na zdraví, způsob oblékání

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • rozvoj pohybových schopností a dovedností – zdravý životní styl
 • posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, tvořivost, objevování
 • rozvoj vnímání a porozumění
 • rozvoj citlivosti a tolerance v mezilidském jednání
 • osvojení jednoduchých poznatků o přírodním prostředí / vývoj a změny /
 • vytváření povědomí o hodnotách vytvořených člověkem a přírodou

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • postupně zvládnout základní pohybové dovednosti, orientaci v prostoru a pohyb v různém prostředí
 • zaměřit se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, odhalovat vlastnosti předmětů – společné znaky, rozdíly
 • učit se porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku
 • umět uplatňovat svoje individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého
 • vážit si práce dospělých, chovat se slušně a zdvořile ke svému okolí
 • osvojit si poznatky o přírodě a přírodních jevech
 • rozlišovat, co prospívá zdraví / pohyb, zdravé prostředí / a co zdraví škodí / nemoci, úrazy, nezdravé návyky /

 

nabídka činností :

práce s přírodním materiálem, pozorování, netradiční výtvarné techniky, sběr přírodnin, soutěže s rodiči – podzimní tvořivost, podzimní výzdoba, pohybové činnosti , kulturní a filmová představení, práce s encyklopedií, sluchové a rytmické hry, vycházky do přírody, venkovní hry, počasí a barvy přírody, výstava ovoce a zeleniny, básničky a písničky s podzimní tématikou, ochrana zdraví, didaktické hry, pokusy a pozorování, komunikativní kruh

 

 1. 3. Hurá, hurá po roce, jsou tu opět Vánoce

charakteristika integrovaného bloku :

 • Advent
 • oživení tradic a lidových zvyků, využití kouzelné atmosféry v období Adventu k posílení mezilidských vztahů
 • pozitivní vánoční atmosféra
 • seznámení s vánočním příběhem
 • učím se dělat radost i druhým, umět obdarovat – kouzlo Vánoc

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • užívání všech smyslů
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • rozvoj hudebních, pohybových,výtvarných a dramatických dovedností
 • postupné rozvíjení kultivovaného projevu
 • rozvoj kooperativních dovedností

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • pracovat se všemi smysly
 • soustředit se na činnost a udržet pozornost,
 • vyjádřit představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • prožívat a dětským způsobem projevovat svoje pocity
 • osvojit si krátký text
 • spolupracovat s ostatními
 • vnímat kulturní a umělecké podněty

nabídka činností :

mikulášská a vánoční besídka, knihy s vánoční tématikou, básničky, koledy, říkadla, filmová a kulturní představení v MŠ, stromeček pro zvířátka, pozorování vánoční výzdoby města, zahájení Adventu – kulturní vystoupení na náměstí, vánoční tvoření s rodiči, tradice Adventu, výroba věnců, pečení perníčků, praktické činnosti s různými materiály, psaní dopisů pro Ježíška, dárky, práce s hlínou, vyprávění, četba, nadílka, posezení u stromečku, spolupráce s infocentrem – vánoční soutěže, vánoční besídka pro veřejnost v Kulturním domě Březnice, hudební, výtvarné a pohybové činnosti, dramatizace, vánoční výzdoba MŠ

 

 1. 4. Ve „Sluníčku“ teplo je, venku zima kraluje

charakteristika integrovaného bloku :

 • zimní radovánky, poznávání zimního počasí
 • seznámení se životem zvířat v zimě
 • vlastnosti sněhu a ledu, objevování přírodních změn
 • zimní sporty
 • zdravý životní styl, péče o naše tělo
 • paní Zima čaruje
 • oslava Masopustu – lidové tradice

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • vnímaní lidského těla, pojmenování jednotlivých částí
 • dorozumívání mezi lidmi / výslovnost, mluvní projev /
 • rozvoj zájmu o učení
 • získávání a rozvoj sebedůvěry a sebevědomí
 • rozvoj schopnosti spolupodílet se při činnostech skupiny
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám v přírodním prostředí

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát funkce, mít povědomí o růstu těla
 • vést rozhovor s druhým, formulace otázek a odpovědí, učit se nová slova a používat je
 • odpovídat za sebe a své jednání
 • dítě by mělo poznat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • dodržovat pravidla her a ostatních činností, dokázat jednat s dětmi i dospělými v konfliktních situacích a domluvit se na společném řešení
 • porozumět, že všechno kolem se mění a vyvíjí a je třeba se změnami počítat

nabídka činností :

zdravotně zaměřené hry a činnosti k ochraně zdraví, rozhovory, četba, encyklopedie, sezónní činnosti, pozorování přírodních jevů, experimenty, písničky a básničky, krmení zvěře a ptáčků, příprava na zápis do ZŠ, výroba masek – Masopust, karneval, modelování, výtvarné techniky, taneční improvizace, práce s hlínou

 

 1. 5. Zebe už jen trošičku, jaro vítej v „Sluníčku“

charakteristika integrovaného bloku :

 • Velikonoce – vést děti k udržování lidových tradic,zvyků a oslav svátků jara
 • čarodějnice – projekt, spolupráce s rodiči a organizacemi
 • seznamování dětí s jarní přírodou, všímat si změn v počasí
 • vítání jara – Morena
 • kniha je můj kamarád – práce s textem a ilustracemi / březen – měsíc knihy /
 • přiblížit dětem živočišnou a rostlinnou říši kolem nás, ochrana přírody
 • postupně vést děti k bezpečnému chování v dopravě / duben – měsíc bezpečnosti /

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • osvojovat si praktické dovednosti přiměřené věku
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání
 • rozvoj základních kulturně společenských návyků
 • tvořivé myšlení, řešení problémů
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • navázat a rozvíjet vztah k ostatním
 • vytváření vlastní představy o tom, jaké je jeho místo ve světě – péče o okolí, spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • správné držení těla, přiměřený pohyb v různém prostředí
 • ovládat koordinaci ruky a oka, práce s tužkou, barvou, nůžkami a papírem, jednoduchými hudebními nástroji
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, řešit zadané úkoly
 • komunikovat vhodným způsobem s dospělými i dětmi / pozor na komunikaci s neznámými lidmi /
 • uplatňovat základní společenské návyky přiměřené věku
 • mít povědomí o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc, na koho se obrátit
 • uvědomovat si, co je nebezpečné / některé předměty, látky, zvířata, přírodní jevy /

nabídka činností :

tvořivá dílna s rodiči – velikonoční výzdoba tříd, malování kraslic, výtvarné vyjádření jara, jarní úklid, péče o zahradu, výroba masek, pohybové činnosti, společná setkání, četba, příběhy, vyprávění, básničky a písničky s jarní tématikou, koledy, vynášení Moreny, pozorování a zkoumání přírody – experimenty, setkání se zástupcem městské policie – beseda, hry a aktivity na téma doprava, tématické vycházky a pobyty venku, návštěva knihovny, práce s textem , encyklopediemi, beseda s myslivcem, návštěva kynologického klubu

 

 1. 6. Už jde léto, ten čas letí, v „Sluníčku „ jsou prima děti

charakteristika integrovaného bloku :

 • Den matek – společná oslava, dárky, přáníčka, kulturní program
 • Mezinárodní den dětí – spolupráce s organizacemi, společné akce
 • poznávání jiných kultur a národů
 • příroda kolem nás – radostné prožívání letního počasí, pozorování změn
 • sportovní radovánky a hry v přírodě
 • jedeme na výlet
 • loučení s předškoláky – projekt – poslední noc v MŠ

cíle integrovaného bloku : : / co u dítěte podporujeme /

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • získání schopnosti řídit chování svou vůlí a ovlivňovat vlastní situace
 • rozvoj jazykových dovedností
 • rozvoj tvořivosti, radost z objevování
 • tolerance vůči soukromí a osobním věcem druhého
 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech formách
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností – zdravý životní styl
 • posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, tvořivost, objevování
 • rozvoj vnímání a porozumění
 • rozvoj citlivosti a tolerance v mezilidském jednání
 • osvojení jednoduchých poznatků o přírodním prostředí / vývoj a změny /
 • vytváření povědomí o hodnotách vytvořených člověkem a přírodou

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • zvládat sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • dítě dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává/ knížky, encyklopedie../
 • vyjádřit souhlas, či umět říct ne v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • porozumět slyšenému, pochopit slovní vtip a humor, projevovat zájem o knihy
 • tvořivé činnosti – výtvarné, dramatické a hudebně pohybové
 • uvědomovat si práva a povinnosti ve vztahu k druhému dítěti či dospělému
 • vnímat, že svět je rozmanitý a pestrý / příroda, živočichové, krajina /, zdravotní, etnické, jazykové a národnostní rozdílnosti
 • vnímat umělecké a kulturní podněty

nabídka činností :

kulturní akce, dárky pro maminky, hry na zahradě, výtvarné, hudební a sportovní činnosti, vyprávění, pokusy, básničky, písničky, pozorování, praktické činnosti v přírodě, výlet, modelování, hádanky, přednes, dramatizace, poznávání Březnice a okolí, návštěva zámku a organizací, pěstitelské pracovní činnosti, skupinové a kolektivní hry

průběžná nabídka činností : tvořivé dílny, práce s hlínou, sportovní hala Vitality, kulturní a filmová představení, předplavecký výcvik, besídky, oslava tradic v MŠ i s rodiči, sběr plastů, třídění odpadů, péče o zahradu, kulturní vystoupení dětí pro veřejnost

6.1. S úsměvem na líčku začínáme v „Sluníčku“

charakteristika integrovaného bloku :

 • adaptace v MŠ, seznámení s novým prostředím a kamarády, rozvoj komunikativních a citových vztahů, spolupráce s rodinou, podporování psychické pohody dítěte, postupné vytváření pravidel společného soužití

 

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • rozvoj praktických dovedností přiměřeně k věku dítěte, podporovat samostatnost
 • rozvoj citové samostatnosti, rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • posilování vstřícného chování ve vztahu k rodině, MŠ, dětem
 • přijímat základní hodnoty společenství, učit se spolupracovat a přizpůsobit se
 • vytvářet si vztah k místu a prostředí, ve kterém se dítě ocitá

 

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • postupně se naučit zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a materiálem
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní bez jejich opory, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství, nebýt sobecký, dělit se, radovat se z toho, co dokážu a zvládnu
 • pochopit, že MŠ má svá pravidla chování, společný program – spoluvytvářet a zapojovat se do činnosti
 • postupně se orientovat v prostředí a okolí MŠ

 

nabídka činností :

pohybové, smyslové a společenské hry, motivační cvičení, relaxační činnosti, povídání, vycházky, seznámení s výtvarným materiálem, četba, vyprávění, kulturní akce, manipulace s předměty, činnosti zajišťující spokojenost a pohodu, dramatické činnosti – vyjádření nálady, hudební činnosti, poznávací hry, komunikativní kruh, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vokální činnosti, společná setkávání,činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, vytváření pravidel soužití, jednoduché sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání a úklidu.

 1. 2. Podzimníček ten je rád se „Sluníčkem“ kamarád

 

charakteristika integrovaného bloku :

 • seznamování dětí s podzimní přírodou a pozorování náhlých změn
 • znaky podzimu a s ním spojené činnosti
 • pozorování práce na poli a zahradě / sklizeň/
 • objevování krásy barev podzimního období, vnímání přírodních jevů
 • seznámení dětí se životem lesních zvířat, přírody
 • vliv počasí na zdraví, způsob oblékání

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • rozvoj pohybových schopností a dovedností – zdravý životní styl
 • posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, tvořivost, objevování
 • rozvoj vnímání a porozumění
 • rozvoj citlivosti a tolerance v mezilidském jednání
 • osvojení jednoduchých poznatků o přírodním prostředí / vývoj a změny /
 • vytváření povědomí o hodnotách vytvořených člověkem a přírodou

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • postupně zvládnout základní pohybové dovednosti, orientaci v prostoru a pohyb v různém prostředí
 • zaměřit se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, odhalovat vlastnosti předmětů – společné znaky, rozdíly
 • učit se porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku
 • umět uplatňovat svoje individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého
 • vážit si práce dospělých, chovat se slušně a zdvořile ke svému okolí
 • osvojit si poznatky o přírodě a přírodních jevech
 • rozlišovat, co prospívá zdraví / pohyb, zdravé prostředí / a co zdraví škodí / nemoci, úrazy, nezdravé návyky /

 

nabídka činností :

práce s přírodním materiálem, pozorování, netradiční výtvarné techniky, sběr přírodnin, soutěže s rodiči – podzimní tvořivost, podzimní výzdoba, pohybové činnosti , kulturní a filmová představení, práce s encyklopedií, sluchové a rytmické hry, vycházky do přírody, venkovní hry, počasí a barvy přírody, výstava ovoce a zeleniny, básničky a písničky s podzimní tématikou, ochrana zdraví, didaktické hry, pokusy a pozorování, komunikativní kruh

 

 1. 3. Hurá, hurá po roce, jsou tu opět Vánoce

charakteristika integrovaného bloku :

 • Advent
 • oživení tradic a lidových zvyků, využití kouzelné atmosféry v období Adventu k posílení mezilidských vztahů
 • pozitivní vánoční atmosféra
 • seznámení s vánočním příběhem
 • učím se dělat radost i druhým, umět obdarovat – kouzlo Vánoc

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • užívání všech smyslů
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • rozvoj hudebních, pohybových,výtvarných a dramatických dovedností
 • postupné rozvíjení kultivovaného projevu
 • rozvoj kooperativních dovedností

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • pracovat se všemi smysly
 • soustředit se na činnost a udržet pozornost,
 • vyjádřit představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • prožívat a dětským způsobem projevovat svoje pocity
 • osvojit si krátký text
 • spolupracovat s ostatními
 • vnímat kulturní a umělecké podněty

nabídka činností :

mikulášská a vánoční besídka, knihy s vánoční tématikou, básničky, koledy, říkadla, filmová a kulturní představení v MŠ, stromeček pro zvířátka, pozorování vánoční výzdoby města, zahájení Adventu – kulturní vystoupení na náměstí, vánoční tvoření s rodiči, tradice Adventu, výroba věnců, pečení perníčků, praktické činnosti s různými materiály, psaní dopisů pro Ježíška, dárky, práce s hlínou, vyprávění, četba, nadílka, posezení u stromečku, spolupráce s infocentrem – vánoční soutěže, vánoční besídka pro veřejnost v Kulturním domě Březnice, hudební, výtvarné a pohybové činnosti, dramatizace, vánoční výzdoba MŠ

 

 1. 4. Ve „Sluníčku“ teplo je, venku zima kraluje

charakteristika integrovaného bloku :

 • zimní radovánky, poznávání zimního počasí
 • seznámení se životem zvířat v zimě
 • vlastnosti sněhu a ledu, objevování přírodních změn
 • zimní sporty
 • zdravý životní styl, péče o naše tělo
 • paní Zima čaruje
 • oslava Masopustu – lidové tradice

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • vnímaní lidského těla, pojmenování jednotlivých částí
 • dorozumívání mezi lidmi / výslovnost, mluvní projev /
 • rozvoj zájmu o učení
 • získávání a rozvoj sebedůvěry a sebevědomí
 • rozvoj schopnosti spolupodílet se při činnostech skupiny
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám v přírodním prostředí

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát funkce, mít povědomí o růstu těla
 • vést rozhovor s druhým, formulace otázek a odpovědí, učit se nová slova a používat je
 • odpovídat za sebe a své jednání
 • dítě by mělo poznat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • dodržovat pravidla her a ostatních činností, dokázat jednat s dětmi i dospělými v konfliktních situacích a domluvit se na společném řešení
 • porozumět, že všechno kolem se mění a vyvíjí a je třeba se změnami počítat

nabídka činností :

zdravotně zaměřené hry a činnosti k ochraně zdraví, rozhovory, četba, encyklopedie, sezónní činnosti, pozorování přírodních jevů, experimenty, písničky a básničky, krmení zvěře a ptáčků, příprava na zápis do ZŠ, výroba masek – Masopust, karneval, modelování, výtvarné techniky, taneční improvizace, práce s hlínou

 

 1. 5. Zebe už jen trošičku, jaro vítej v „Sluníčku“

charakteristika integrovaného bloku :

 • Velikonoce – vést děti k udržování lidových tradic,zvyků a oslav svátků jara
 • čarodějnice – projekt, spolupráce s rodiči a organizacemi
 • seznamování dětí s jarní přírodou, všímat si změn v počasí
 • vítání jara – Morena
 • kniha je můj kamarád – práce s textem a ilustracemi / březen – měsíc knihy /
 • přiblížit dětem živočišnou a rostlinnou říši kolem nás, ochrana přírody
 • postupně vést děti k bezpečnému chování v dopravě / duben – měsíc bezpečnosti /

cíle integrovaného bloku : / co u dítěte podporujeme /

 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • osvojovat si praktické dovednosti přiměřené věku
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání
 • rozvoj základních kulturně společenských návyků
 • tvořivé myšlení, řešení problémů
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • navázat a rozvíjet vztah k ostatním
 • vytváření vlastní představy o tom, jaké je jeho místo ve světě – péče o okolí, spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • správné držení těla, přiměřený pohyb v různém prostředí
 • ovládat koordinaci ruky a oka, práce s tužkou, barvou, nůžkami a papírem, jednoduchými hudebními nástroji
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, řešit zadané úkoly
 • komunikovat vhodným způsobem s dospělými i dětmi / pozor na komunikaci s neznámými lidmi /
 • uplatňovat základní společenské návyky přiměřené věku
 • mít povědomí o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc, na koho se obrátit
 • uvědomovat si, co je nebezpečné / některé předměty, látky, zvířata, přírodní jevy /

nabídka činností :

tvořivá dílna s rodiči – velikonoční výzdoba tříd, malování kraslic, výtvarné vyjádření jara, jarní úklid, péče o zahradu, výroba masek, pohybové činnosti, společná setkání, četba, příběhy, vyprávění, básničky a písničky s jarní tématikou, koledy, vynášení Moreny, pozorování a zkoumání přírody – experimenty, setkání se zástupcem městské policie – beseda, hry a aktivity na téma doprava, tématické vycházky a pobyty venku, návštěva knihovny, práce s textem , encyklopediemi, beseda s myslivcem, návštěva kynologického klubu

 

 1. 6. Už jde léto, ten čas letí, v „Sluníčku „ jsou prima děti

charakteristika integrovaného bloku :

 • Den matek – společná oslava, dárky, přáníčka, kulturní program
 • Mezinárodní den dětí – spolupráce s organizacemi, společné akce
 • poznávání jiných kultur a národů
 • příroda kolem nás – radostné prožívání letního počasí, pozorování změn
 • sportovní radovánky a hry v přírodě
 • jedeme na výlet
 • loučení s předškoláky – projekt – poslední noc v MŠ

cíle integrovaného bloku : : / co u dítěte podporujeme /

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • získání schopnosti řídit chování svou vůlí a ovlivňovat vlastní situace
 • rozvoj jazykových dovedností
 • rozvoj tvořivosti, radost z objevování
 • tolerance vůči soukromí a osobním věcem druhého
 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech formách
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností – zdravý životní styl
 • posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, tvořivost, objevování
 • rozvoj vnímání a porozumění
 • rozvoj citlivosti a tolerance v mezilidském jednání
 • osvojení jednoduchých poznatků o přírodním prostředí / vývoj a změny /
 • vytváření povědomí o hodnotách vytvořených člověkem a přírodou

očekávané kompetence /výstupy/ :

 • zvládat sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • dítě dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává/ knížky, encyklopedie../
 • vyjádřit souhlas, či umět říct ne v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • porozumět slyšenému, pochopit slovní vtip a humor, projevovat zájem o knihy
 • tvořivé činnosti – výtvarné, dramatické a hudebně pohybové
 • uvědomovat si práva a povinnosti ve vztahu k druhému dítěti či dospělému
 • vnímat, že svět je rozmanitý a pestrý / příroda, živočichové, krajina /, zdravotní, etnické, jazykové a národnostní rozdílnosti
 • vnímat umělecké a kulturní podněty

nabídka činností :

kulturní akce, dárky pro maminky, hry na zahradě, výtvarné, hudební a sportovní činnosti, vyprávění, pokusy, básničky, písničky, pozorování, praktické činnosti v přírodě, výlet, modelování, hádanky, přednes, dramatizace, poznávání Březnice a okolí, návštěva zámku a organizací, pěstitelské pracovní činnosti, skupinové a kolektivní hry

průběžná nabídka činností : tvořivé dílny, práce s hlínou, sportovní hala Vitality, kulturní a filmová představení, předplavecký výcvik, besídky, oslava tradic v MŠ i s rodiči, sběr plastů, třídění odpadů, péče o zahradu, kulturní vystoupení dětí pro veřejnost